Kan man risikere at drikkevannet i springen ikke kan drikkes?

Vann-relatert helse baserer seg på at kravene til rent drikkevann som leveres til boliger i Norge faktisk tilfredsstilles i forhold til nivåer som settes av mattilsynet. Men kan man ta for gitt at dette gir rent drikkevann over alt? Det kan faktisk være grunner til at drikkevannet hos deg ikke tilfredsstiller krav til vannkvalitet for drikkevann. Vannverkene har krav til hvordan vannet skal behandles når det sendes ut fra dem, men det kan også være grunner til at vannet kan bli forurenset på veien. Selv om kommuner rundt om i landet vedlikeholder distribusjonsnettet for vann, så kan det skje at noen rør blir såpass korrodert at de faktisk forurenser vannet. Dette kan være inne i ditt eget hus, men kan også være faktum i rør som fører vannet til huset ditt hvis rørene er blitt gamle.

Vannverkene forsøker å håndtere denne typen problemer ved å redusere vannets evne til å ta til seg eventuell korrosjon eller annen tilsetning fra rør på veien, men hvis rørene er såpass slitte at det er mye korrosjon og metalliske stoffer som avgis, så kan dette forårsake at vannkvaliteten blir dårligere. Men selv om dette skjer, så er det største problemet misfarging og at smaken eventuelt påvirkes. I de alle fleste tilfeller så er ikke dette skadelig.

Er ditt vannverk godkjent?

Det er også mulig at vannkvaliteten kan bli redusert fra vannverket. Selv om et vannverk følger alle rutiner de er pålagt, så kan det skje endringer i vannet som gjør at deres rutiner ikke fanger opp eventuelle avvik umiddelbart. Det er også mulig at ditt vannverk ikke er godkjent av mattilsynet. Det vil sannsynligvis ikke bety at vannet ikke kan drikkes, men det kan bety at det er større mengder av forurensning i vannet enn det skal være.

Hvem er ansvarlig for å rette opp avvik i vannkvalitet til forbrukerne?

For å ivareta vann-relatert helse i Norge er det viktig at ansvar fordeles for hvem som skal påse at vannet holder den kvaliteten som kreves. Det er også viktig å ha et kontrollorgan som sikrer at regler for vannkvalitet overholdes. I Norge må eier av vannverket tilse at vannet til en hver tid leveres med den kvaliteten som forventes ut til forbrukerne. Hvis kvaliteten på vannet blir lavere enn det som er kravet, så må eier av vannverket straks tilse at det settes i gang tiltak for å løse reduksjonen i kvalitet. Det er viktig at vannet til en hver tid går gjennom den renseprosessen som er nødvendig slik at vann-relatert helse ivaretas. I tillegg til at vannet renses for partikler, så blir det også desinfisert ved hjelp av kjemikalier eller ved hjelp av UV-filtre. I noen tilfeller vil man benytte begge disse metodene.

Kontrollorgan for vannkvalitet

For at man skal være sikker på at vannkvaliteten ivaretas, så er det også viktig at man har et kontrollorgan som passer på at kvaliteten er som den skal være. I Norge stiller mattilsynet krav til vannkvaliteten som leveres ut til forbrukerne. At kvaliteten hos forbrukerne møter de standarder som til en hver tid gjelder, er viktig for at man trygt skal kunne benytte vannet som drikkevann, i tillegg til at det kan benyttes til matlaging. Man skal ikke behøve å koke eller desinfisere vann i norske hjem for å kunne benytte det i mat. Hvis man oppdager at smitte finnes i målinger fra vannet som leveres, kan man noen ganger oppleve at det tilføres mer klor for å løse problemet inntil man kan sette i verk andre tiltak. Det viktigste er at man vet at vannet som når frem til forbrukeren er fritt for smittsomme mikroorganismer og oppleves som rent.

Er grunnvannet alltid rent?

Kan man alltid stole på at grunnvannet er rent? Grunnvannet er som oftest bedre beskyttet mot ytre påvirkning enn overflatevann, og mange antar derfor at dette alltid kan brukes uten at man behøver å være bekymret for resultatet. Men selv om grunnvannet er mer beskyttet mot forurensning, så blir også det utsatt for påvirkning. Man kan oppleve at mineraler løses opp i vannet, i tillegg til at sjøvann i noen tilfeller kan blandes inn i grunnvannet.

Man kan derfor ikke garantere at grunnvannet man benytter i brønner eller som eventuelt benyttes som kilde for drikkevann er helt rent. Selv dette kan i noen tilfeller ha behov for å renses. Men vannkvaliteten i grunnvann er mer stabil enn kvaliteten på overflatevann, så når du først har testet vannet og avklart at det er tilfredsstillende rent, så er sannsynligheten stor for at det fortsetter å tilfredsstille krav til vannkvalitet.

Bør sjekke vannkvalitet på grunnvann

For å være sikker på å ivareta vann-relatert helse når du benytter grunnvann som drikkevann, så er det lurt å ta prøver av vannet for å avklare at vannkvaliteten er så bra som man ønsker. Dersom du benytter deg av grunnvann i brønn på hytta, og vannkvaliteten er sjekket og den tilfredsstiller kravene, så kan det også oppstå omstendigheter som kan gjøre at du bør sjekke kvaliteten regelmessig. Ved oversvømmelser, kan du for eksempel oppleve at overflatevann har blandet seg med grunnvannet og forringet vannkvaliteten. Hvis du baserer deg på grunnvann, så er det lurt å planlegge en regelmessig sjekk av vannet slik at du kan fortsette å være sikker på at kvaliteten er ok og at du trygt kan drikke det og benytte det til all form for matlaging. Det er bedre å være sikker enn å risikere å få ferien ødelagt av at man ikke sjekket at vannet fortsatt var ok.

Matlaging på ferie

Mange ønsker å bo i egen leilighet når man er på ferie, enten man leier eller om man velger å kjøpe en leilighet, for å kunne lage maten selv i leiligheten. På den måten kan man velge hva slags mat man spiser på ferie, og kan lage spennende retter med ingredienser fra det landet man besøker. Usikkerheten dukker opp når man da skal vurdere om man kan benytte springvannet i matlagingen. Selv om vann-relatert helse også er en viktig problemstilling i det landet du besøker, så er det likevel ingen garanti for at deres vannkvalitet ut til forbrukeren er den samme som hjemme. Norge har generelt sett ganske strenge krav til vannet som når frem til forbrukerne slik at man skal kunne benytte vannet som drikkevann og som vann til matlagingen.

Selv om innbyggerne i landet man besøker velger å benytte vannet i matlagingen, så er det ikke sikkert at det er like bra for nordmenn som besøker landet. Når man benytter vannet til daglig, utvikler man et høyere immunforsvar mot noe av innholdet i vannet. Men når nordmenn benytter vannet på samme måte, så kan man risikere å bli utsatt for smitte som kan skape ubehag eller gjøre at man kan få helserelaterte utfordringer.

Springvann i andre land har en annen vannkvalitet

Vannkvaliteten i Norge er ganske bra fordi man renser vannet både for partikler og for mikroorganismer. Andre land gjør dette på andre måter enn vi gjør hjemme. De kan benytte seg av metoder som er billigere. For eksempel er det ganske vanlig at man benytter seg av klor for å desinfisere vannet. Dette setter ofte en tydelig smak i vannet om det er eneste metoden man benytter, og mange kan oppleve et ubehag om man benytter seg av dette vannet som drikkevann eller til matlaging.

Hvorfor er det viktig for oss med god vannkvalitet?

I dag er ikke alle klar over hvorfor man renser vannet ut til forbrukere, bortsett fra for å få vekk partikler i vannet. De fleste er ikke klar over hva som forårsaker at vannkvaliteten kan være dårlig. Om du spør, vil det være mange som ikke synes det er et problem at det har vært et dødt dyr i brønnen, for eksempel, så lenge det ikke er der lenger…
(mer…)

Vann-relatert helse på ferie

Selv når man reiser ganske nær hjemme, så kan nordmenn oppleve utfordringer i forbindelse med vann-relatert helse. Man kan oppleve utfordringer så nært som i sørlige land i Europa. Vannkvaliteten er ikke nødvendigvis den samme når man kommer til en del land i sør-Europa som man er vant med hjemme.
(mer…)

Hvor alvorlig er det med dårlig vann-relatert helse?

Selv om Norge har bra løsninger for håndtering av spillvann fra kloakk og rensing av drikkevann, så er ikke dette tilfelle for resten av verden. FN rapporterer at 2 milliarder tonn avløpsvann sendes urenset ut i elver, innsjøer og andre vannkilder. Dette betyr at vann som av mange rundt omkring i verden benyttes som drikkevann forurenses og inneholder både mikroorganismer og bakterier som ikke bare kan skade mennesker, men som også kan drepe.
(mer…)

UV-filter eller alternativ desinfisering

Desinfisering av drikkevann er en viktig del av å oppnå god nok vannkvalitet i drikkevann for samtidig å ivareta vann-relatert helse i befolkningen. Det er flere måter å desinfisere vann på, men færre metoder som kan desinfisere store mengder vann. (mer…)

Norsk vannkvalitet i forhold til resten av Europa

Målet med vann-relatert helse er stort det samme i de fleste vestlige land, men visste du at måten man løser det på varierer? (mer…)

Hvorfor benytter man desinfisering i stedet for destillering?

En av de mest effektive metodene for å oppnå god vannkvalitet, er destillering av vann. Ved destillering av vannet fordampes vannet for så å kondenseres igjen i en annen vannbeholder. Med destillering økes mulighetene til å fjerne mikroorganismene vesentlig i forhold til de fleste andre metoder. (mer…)